Algemene voorwaarden

Afspraak
Een afspraak voor een Hapje Daten komt tot stand nadat de aanmelding is bevestigd en als Hapje Daten het bedrag voor de voorgestelde avond heeft ontvangen. Hapje Daten is gerechtigd een aanmelding zonder vermelding van redenen te weigeren.

Dienstverlening
Hapje Daten probeert door het matchen van ingevulde persoonsgegevens mensen bij elkaar te brengen tijdens een driegangendiner in een restaurant. Hapje Daten heeft hierbij slechts een faciliterende rol en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gedragingen van deelnemers jegens andere deelnemers of het niet ontstaan van vriendschappen tijdens door Hapje Daten georganiseerde ontmoetingen.
Hapje Daten garandeert niet dat de door de deelnemers ingevulde informatie op het inschrijfformulier juist, actueel of niet onrechtmatig is.

Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie
voor de match en het versturen van nieuwsbrieven.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens
De deelnemer is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem of haar ingevulde gegevens op het inschrijfformulier. Door het invullen van het inschrijfformulier geeft de deelnemer toestemming aan Hapje Daten om deze informatie te gebruiken voor verschillende doeleinden.

Met uw inschrijving bij Hapje Daten laat u diverse persoonsgegevens achter, zoals uw contactgegevens, uw voorkeuren en interesses, foto’s etc. Deze persoonsgegevens worden door Hapje Daten voor verschillende doeleinden gebruikt. Allereerst worden uw persoonsgegevens gebruikt voor de uitvoering van de diensten van Hapje Daten. Daarbij gaat onder andere om: opstellen van een profiel binnen Hapje Daten, matchen van uw profiel met andere profielen, in contact treden met anderen, controle van uw status door Hapje Daten, etc. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt voor statistische analyses, onder andere ten behoeve van managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van strategie en marketingactiviteiten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief door Hapje Daten, alsmede voor marketingactiviteiten om u – per post, e-mail, telefoon of op andere wijze – te informeren over producten en diensten van Hapje Daten. Tenslotte kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt indien hiertoe een wettelijke verplichting bestaat voor Hapje Daten.

Overmacht
Hapje Daten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting als zij een afspraak niet kan nakomen door overmacht. Hieronder wordt ook verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van het restaurant of horecagelegenheid of het niet komen opdagen van andere deelnemers.

Betalingen
Het aan Hapje Daten verschuldigde bedrag voor de afgesproken dineravond dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Afzeggingen
Kom je zodanig laat dat je niet meer kunt meedoen aan een Hapjedaten, of kom je, zonder afmelding minimaal 48 uur voor aanvang, niet opdagen? Dan behouden wij ons het recht voor om de avond Hapjedaten alsnog bij je in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid Hapje Daten
Iedere aansprakelijkheid van Hapje Daten voor directe of indirecte schade door een deelnemer, waaronder begrepen gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Hapje Daten is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de deelnemer die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van de dienst van Hapje Daten.

Verwijzing
Hapje Daten bevat verwijzingen naar websites van derden. Hapje Daten heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan.

Algemeen
Hapje Daten is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen.